پس زمینه پارالاکس

Kids

اسفند ۱۳, ۱۳۹۴
Weddings
اسفند ۱۳, ۱۳۹۴
عکاسی هنری
FineArt
اسفند ۱۳, ۱۳۹۴

استودیو عکاسی سیب سبز وعکاسی کودک

داستان ِ كودكانِ دل انگيز جوديت كِر،ببرى كه براى صرف عصرانه آمد.حكايت ببرى است كه بدون مقدمه و غير منتظره،براى صرف عصرانه به منزل دخترى به نام سوفى و مادرش مى آيد.خواننده منتظر است كه مادر و دختر وحشت كنند،ولى آنها در كمال خونسردى حضور اين جانور عظيم و معمولاً درنده را پذيرا ميشوند و واكنششان،با ظرافت از ما دعوت ميكند كه رفتارمان را تنظيم كنيم.شايد لزومى ندارد در برابر بسيارى چيزهايى كه باعث وحشت ما ميشوند،دست و پاى خودمان را گم كنيم.ببر،كه طبعاً اشتهاى فراوانى دارد همه چيز را ميخورد و مينوشد ، ولى سوفى و مادرش را نمى خورد.تنها مشكل اينست كه وقتى پدر از سر كار برميگردد ، چيزى براى خوردن وجود ندارد.ولى اين دليلى براى ناراحتى و دلخورى نيست.مادر و دختر تا جايى كه ميتوانند حيوان عظيم را سير ميكنند .وقتى پدر مى آيد، تصميم ميگيرند به كافه ى محلشان بروند كه سوسيس هاى خوبى درست ميكند.اين داستان بيانگر انعطاف پذيريست و كودكان انعطاف پذيرند. ذهن خلاقشان ميتواند از هر موضوعى داستانى شگفت انگيز بسازد.هنگام عكاسى از كودك آزادشان ميگذاريم و تنها هدايتشان ميكنيم كه هر كودكى بتواند شخصيت مختص خودش را بروز دهد و ما ثبتش كنيم. كافيست در فضايى كه برايشان آماده ميكنيم قرار گيرند تا با هر كدام از دكورها داستان هاى خودشان را خلق كنند.همين است كه عكاسى از كودك را جذاب و متفاوت ميكند.با چند ساعتى ورود به دنياى پاك و رهاى كودكى ، تصاوير زيبايى از كودكيشان را به ثبت ميرسانيم.