Kids

عکاسی در منزل
Home Photography
فوریه 3, 2017

عکاسی کودک

داستان كودكان دل انگيز جوديت كِر، ببرى كه براى صرف عصرانه آمد. حكايت ببرى است كه بدون مقدمه و غير منتظره، براى صرف عصرانه به منزل دخترى به نام سوفى و مادرش مى آيد. خواننده منتظر است كه مادر و دختر وحشت كنند، ولى آنها در كمال خونسردى حضور اين جانور عظيم و معمولاً درنده را پذيرا می شوند و واكنششان، با ظرافت از ما دعوت مي كند كه رفتارمان را تنظيم كنيم. شايد لزومى ندارد در برابر بسيارى چيزهايى كه باعث وحشت ما می شوند، دست و پاى خودمان را گم كنيم. ببر، كه طبعاً اشتهاى فراوانى دارد همه چيز را مي خورد و می نوشد، ولى سوفى و مادرش را نمى خورد. تنها مشكل اين است كه وقتى پدر از سر كار برمی گردد، چيزى براى خوردن وجود ندارد. ولى اين دليلى براى ناراحتى و دلخورى نيست. مادر و دختر تا جايى كه مي توانند حيوان عظيم را سير می كنند. وقتى پدر مى آيد، تصميم مي گيرند به كافه ى محلشان بروند كه سوسيس هاى خوبى درست می كند. اين داستان بيانگر انعطاف پذيريست و كودكان انعطاف پذيرند. ذهن خلاقشان می تواند از هر موضوعى داستانى شگفت انگيز بسازد. هنگام عكاسى از كودك آزادشان می گذاريم و تنها هدايتشان می كنيم كه هر كودكى بتواند شخصيت مختص خودش را بروز دهد و ما ثبتش كنيم. كافيست در فضايى كه برايشان آماده می كنيم قرار گيرند تا با هر كدام از دكورها داستان هاى خودشان را خلق كنند. همين است كه عكاسى از كودك را جذاب و متفاوت می كند. با چند ساعتى ورود به دنياى پاك و رهاى كودكى، تصاوير زيبايى از كودكيشان را به ثبت می رسانيم.